Thực trạng hiện nay

Ứng dụng CNTT ở các cơ quan nhà nước chủ yếu tập trung xây dựng Chính quyền điện tử các cấp. Chưa đầu tư và phát triển mạnh các ứng dụng để chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin công việc giữa các cán bộ với nhau.

Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế này, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương định hướng cho phát triển Thành phố thông minh. Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” đã đề cập đến nội dung “Ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”. Trong quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã đưa ra các mục tiêu và nhiệm vụ: “Triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm theo các tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn”.

Vì sao chọn JeeCRMS ?

  • Cung cấp công cụ để hỗ trợ lãnh đạo, cơ quan quản lý trong việc quản lý, giám sát và điều hành công việc. Hỗ trợ cơ chế tương tác, trao đổi và điều hành thông qua ứng dụng trên thiết bị di động, giúp tiết kiệm thời gian, xử lý các vấn đề được kịp thời.
  • Cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp gởi phản ánh, góp ý của mình đến chính quyền, cơ quan quản lý đồng thời giám sát được việc giải quyết phản ánh, góp ý của mình.
  • Giúp lãnh đạo, các cấp quản lý có thể quản lý, giám sát và điều hành xử lý các phản ánh, góp ý theo thời gian thực, kịp thời xử lý sai phạm.
  • Nắm được số liệu báo cáo, thống kê theo thời gian thực, giám sát chặt chẽ quá trình xử lý của các cấp, đơn vị liên quan.
  • Cung cấp kênh liên lạc nhóm, kênh liên lạc cá nhân hiệu quả, chính quy, an toàn cho nội bộ.
  • Tiết giảm chi phí viễn thông, chi phí in ấn và trung chuyển văn bản.

GIẢI ĐÁP NHANH CHÓNG PHẢN ÁNH, GÓP Ý CỦA NGƯỜI DÂN

  • Đáp ứng được nhu cầu cần phản ánh, góp ý của người dân, doanh nghiệp. Giải tỏa được nỗi bức xúc trong nhân dân, doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm được thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp.
  • Giám sát được quá trình xử lý phản ánh, góp ý của mình.
  • Phản ánh, góp ý được giải quyết nhanh chóng kịp thời sẽ làm cho nhân dân thêm tin yêu vào chính quyền quản lý.

Quy Trình triển khai

Đăng ký dịch vụ
Khảo sát quy trình
Khởi tạo tài khoản
Hướng dẫn và bàn giao
Hỗ trợ và CSKH

ĐƠN VỊ ĐÃ & ĐANG TRIỂN KHAI